Par mums

 

----------------------------
Kas ir Fraternitas Livonica?

Mūsu devīzes un krāsas

Svarīgākie vēstures fakti
--------------------------------------------------------
Kas ir Fraternitas Livonica?

Fraternitas Livonica ir slēgta tipa akadēmiska mūža organizācija, kas dibināta 1926.gada 29.oktobrī. Tās dibinātāji bija studentu biedrību Austrums pametušie vai no tās izslēgtie biedri, kas bija korporācijas izveidošanas piekritēji.

Visām latviešu korporācijām bija liela loma Latvijas brīvvalsts veidošanā, apkopojot latviešu izglītoto daļu, veicinot tautiskās domas veidošanos, piedaloties brīvības cīņās un Latvijas Armijas veidošanā. Brīvvalsts laikā korporācijas uzplaukst, bet, kad PSRS okupēja Latviju, korporācijas tika likvidētas, un tie korporāciju biedri, kas neemigrēja, tika represēti. 1989. gadā korporācijas tiek atjaunotas, un šobrīd vieno vairākus tūkstošus esošo un bijušo studentu.

Fraternitas Livonica šobrīd vieno apmēram 100 dažāda gada gājuma biedrus, sākot ar jauniem studentiem un beidzot ar cienījamiem filistriem, kas arī ir viena no korporācijas burvībām - sasaiste starp dažādajām paaudzēm, kur sabiedriskais stāvoklis nenosaka gandrīz neko, bet vienojošas ir sirmās tradīcijas, mūžīga draudzība un brālības gars.

Korporācijas pamata uzdevumi ir:
1) sabiedriski aktīvu, krietnu, godīgu un patriotisku personību izveidošana;
2) korporācijas biedru visa veida atbalstīšana;
3) veicināt vienotību, kā arī bagātas, spēcīgas un labklājīgas Latvijas valsts veidošanu.

 


Fraternitas Livonica krāsas un devīzes

Fraternitas Livonica dibinoties izvēlējās krāsas: gaiši zils, violets un zelts; gaiši zilajam simbolizējot sirds skaidrību, violetajam - tiekšanos pēc sasniegumiem un zeltam - garīgo vērtību krāšanu.

Pieņemtās devīzes bija Lūzti, bet neliecies un Vīrs un vārds. Tas atgādināja jaunās korporācijas locekļiem godam turēt savu vīra solījumu un iet cauri dzīvei kā cīnītājiem, neļaujot nekādiem dzīves vējiem tos pūst citā virzienā.
----------------------------

 

 

Svarīgākie vēstures fakti
----------------------------
Korporācijas dibināšana, pirmskara gadi

1926. g. 3. marts Fr! Liv! pirmie dibinātāji - korporācijas piekritēji tiek izslēgti vai aiziet no studentu biedrības “Austrums”.

1926. g. 29. oktobris Fraternitas Livonica’s dibināšanas sapulce Rīgā, Tērbatas ielā 15/17 (A. Ķēniņa namā) ar 47 dibinātāju piedalīšanos. Ievēl korporācijas pirmo prezidiju: sen! Arvīds Mālītis, vicesen! Kārlis Dannenbergs, sekr! Juliāns Jurgelāns; oldermanis Juris Kliesmets. Fr! Liv! vapeņa u.c. simbolu zīmējumu autors - Aleksandrs Rācenis.

1926. g. 7. decembris Fr! Liv! garantē Komānu pie Lettonia’s.

1927. g. 17. decembris Fr! Liv! Filistru biedrības (FB) dibināšana. Pirmais priekšnieks - Dr. Kārlis Straubergs.

1927. g. nogale korporācija pārceļas uz savu jauno K! Dz! Veru ielā 6. Nams tiek nodēvēts par “mūsu balto namu”. Par ēkas un gruntsgabala īpašnieci kļūst FB. Īpašuma iegādē lieli nopelni fil! Jūlijam Jurgelānam.

1928. g. 31. marts pirmais Fr! Liv! komeršs Veru ielas namā.

1928. g. 20. novembris Fr! Liv! uzņemšana P!K! (prezidē Beveronija).

1930. g. 8. marts “Baltā nama” iesvētīšana. Mācītājs - prof. V. Maldonis, lettonus.

1931. g. 26. oktobris Fr! Liv! vapeņa (mākslinieks H.Mercs) un karoga (fil! A.Bīlmaņa dāvana) iesvētīšana.

1932. g. I sem. Fr! Livonica pirmo reizi prezidē P!K! (sen! Otto Kārkliņš, vicesen! Arvīds Trapāns, sekr! Jānis Mālītis). No P!K! izstājas 6 baltvācu korporācijas.

30. gadi Fr! Liv! uzplaukums, sasniedzot kopskaitu 221 1940.g., t. sk. 2. L.K.O.K. (Aleksandrs Jurka un Aleksandrs Rācenis) un 15 Atbrīvošanas kara dalībnieki. !ta intelektuālās dzīves rosināšanā izcila nozīme fil!fil! prof. Aleksandram Daugem un Kārlim Straubergam.

1938. g. 29. oktobris Draudzības karteļa noslēgšana Rīgā ar lietuviešu studentu korporāciju “Fraternitas Baltiensis” (Kauņa).

 

Fraternitas Livonica okupācijas periodā

1940. g. I sem! Fr! Liv! otrreiz prezidē P!K! (sen! Kārlis Apinis, vicesen! Teodors Pētersons, sekr! Jānis Šnitke. Sakarā ar varmācīgo P!K! darbības pārtraukšanu krievu okupācijas rezultātā Fr! Livonica’s prezidēšana formāli ilgst līdz 1989.gadam.

1940. g. februāris Fr! Liv! izcīna 1. vietu un P!K! kausu volejbolā (komandas kapt. Uldis Ģērmanis)

1940. - 1941. g. Fr! Livonica’s darbības varmācīga pārtraukšana krievu okupācijas rezultātā. Namīpašuma nelikumīga nacionalizēšana. “Baigajā gadā” represēti ap 20 livoniķu. Latvijas okupācijas juridiskā neatzīšanā ASV izcili nopelni fil! A. Bīlmanim - Latvijas sūtnim ASV.

1941. - 1945. g. sākoties PSRS - Vācijas karam, Fr! Liv! locekļi iesaistās partizānu un brīvprātīgo vienībās cīņai pret boļševikiem. Fr! Liv! neoficiāla darbība vācu okupācijas apstākļos. Tiek sarīkotas piecas plašākas Fr! Liv! sanāksmes Lettonia’s namā u.c. Liels skaits korporācijas brāļu karo pret boļševikiem vācu armijā. Vairāki livoniķi krīt kaujas laukā.

40. gadu otrā puse 99 fratres livonici t.sk. 23 filistri - dibinātāji nonāk trimdā Rietumos. Latvijas vēstnieks ASV un valsts ārkārtējo pilnvaru nesējs - fil! A. Bīlmanis.

1946. g. septembris Fr! Liv! pirmā neoficiālā sanāksme trimdā - Eslingenā (Vācija).

1949. g. 5. marts Eslingenā par Fr! Liv! pirmo senioru trimdā ievēlēts Aleksandrs Vilks, par vicesenioru - Aleksandrs Aizstrauts.

1952. g. janvāris ASV ievēlēts pirmais Fr! Liv! Globālais prezidijs (sen! Jānis Vilciņš, vicesen! Felikss Stāks, sekr! Aleksandrs Bulle).

1950-tie gadi par Fr! Liv! Globālo centru trimdā kļūst Čikāga, ASV. Fr! Liv! brāļu iesaistīšanās antikomunistiskajā cīņā, t.sk. Korejas karā. Ar īpašu uzdevumu Latvijā iesūta fil! Leonīdu Brombergu, kurš nodevības rezultātā tiek sagūstīts un nonāvēts padomju ieslodzījumā.

1971. - 1972. g. vairāku livoniķu sadarbībā ar Eduardu Berklavu no Latvijas tiek nelegāli izvesta un Rietumos plaši publicēta t.s. “17 latviešu komunistu vēstule” - apsūdzība Latvijas pārkrievošanā. Vēstuli izved fil! Arturs Pormals (1998. g. 22. jūlijā apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni), sagatavo publicēšanai fil!fil! Andris Trapāns un Uldis Ģērmanis.

1976. g. oktobris Fr! Liv! saime svin konventa dibināšanas 50 gadu jubileju. Fr! Liv! darbība L!K!A!

1973./74. g. pirmais prezidēšanas termiņš L!K!A!

1991./92. g. otrais prezidēšanas termiņš L!K!A!

Padomju okupācijas periods Latvijā tiek represēti 19 Fr! Liv! brāļi. Atkārtoti represēts fil! Augusts Ālers. Notiek nelegālas livoniķu sanāksmes.

 

Fraternitas Livonica atjaunošana, mūsdienas

1989. g. 20.maijs Fr! Liv! atjaunošanas sanāksme Limbažos fil! Kārļa Rubeņa mājās.

1989. g. jūlijs Fr! Livonica vada P!K! atjaunošanas sēdes sv. Jāņa baznīcā Rīgā.

1989. g. 5.oktobris Fr! Liv! oficiāla darbības atjaunošana ar akreditāciju pie RTU. Atjaunotā Latvijas k!ta pirmais sen! - fil! Aleksandrs Kļaviņš, vicesen! - fil! Pēteris Leimanis, sekr! - fil! Jānis Gulbis.

1991. g. janvāris Fr! Liv! jaunie krāsneši aktīvi piedalās barikāžu aizstāvju kustībā Rīgā.

1991. g. 4. jūnijs Fr! Liv! Globālais konvents Čikāgā svinīgi nodod Fr! Liv! karogu Latvijas k!ta senioram Raimondam Sīmanim.

1992. g. 5. oktobris Rīgas Ziemeļu raj. valdes lēmums par FB īpašuma tiesībām uz namu Veru ielā 6.

1993. g. 30. janvāris karteļa līguma slēgšana ar igauņu korporāciju Fraternitas Liviensis Tartu.

1993. g. 19. februāris Fr! Liv! konvents demonstratīvi ieiet savā namā Veru ielā 6, pieprasot atzīt tiesības būt nama saimniekiem.

1993. g. marts Fr! Liv! iegūst īrnieka tiesības savā namā.

1994. g. pavasaris Fr! Liv! pārstāvju piedalīšanās likumprojekta izstrādē “Par īpašumu atdošanu akadēmiskajām mūža organizācijām”.

1994. g. 3.septembris Fr! Liv! atklāj fil! A.Dauges kapa pieminekli Lielajos kapos (tēln. Vilnis Titāns).

1994. g. oktobris Fr! Liv! konventa propozīcija G! fil! E.Berklava un fil!fil! A.Ālera un U.Ģērmaņa apbalvošanai ar Triju Zvaigžņu ordeni (visi proponētie apbalvoti).

1994. g. 22. oktobris draudzības līguma slēgšana Rīgā ar somu studentu līgu “Keskisuomalainen Osakunta”.

1995. g. 17. jūnijs Fr! Liv! Globālais konvents svinīgi nodod Fr! Liv! atjaunoto vapeni Latvijas k!tam. Akreditācija pie LU.

1996. g. 25. - 27. oktobris Fr! Liv! 70 gadu jubilejas svinības Rīgā.

1997. g. I sem! Fr! Liv! prezidē P!K! (sen! Pēteris Šnepsts).

1998. - 1999. g. Fr! Liv! k!ta un FB vadība pilnībā pāriet jaunās paaudzes krāsnešu rokās.

1999. g. okt. - nov. Fr! Livonica pārņem savā rīcībā Veru ielas 6 nama 1.stāvu. FB (priekšsēdētājs Anrī Leimanis) un Fr! Liv! Globālais konvents (sen! Gunārs Robežnieks) sāk līdzekļu vākšanu nama remontam un konventa zāles atjaunošanai.

2000. g. 12.janvāris Atlantā, ASV mirst pēdējais Fr! Liv! filistrs - dibinātājs Arnolds Zaļais.

2000. g. 20. maijs Pirmais komeršs atjaunotajā konventa zālē.

2001. g. 26.-28. oktobris Fraternitas Livonica 75 gadu jubileja (t/l sen! fil! Olafs Slūtiņš).

2002.gada rudens Fraternitas Livonica korporāciju ceļojošā futbola kausa izveidošana un pirmā turnīra norise, kurā uzvar Fr!Liv! komanda (organizatoriski nopelni t/l sen! fil! Andrejam Pumpuram, com! Jurģim Žuburam, com!Aivim Korpfam).

2005.gads Izdots Fr!Liv! vēsturē pirmais korporācijas kantikums (sakārtojis fil! A.Pumpurs).

2006.g. 27.-29. oktobris Fraternitas Livonica 80 gadu jubileja (t/l sen! com! Andris Tauriņš).

2007.g. 26.-27. maijs Pirmoreiz sarīkots maija komeršs Fr!Liv! lauku īpašumā “Viesulēni” Gaujas krastā.
----------------------------